Etika juda

Etika je teorie o morálce, tedy o tom jak by se měl člověk správně chovat. Usiluje především o posouzení úkonů z hlediska svědomí (dobro a zlo, mravné a nemravné, čestné a nečestné atd.). Větší část etiky je společná všem lidem, sportovcům, tedy nejen judistům. 

Etika není tedy jen norma platná pro chování v Dojo, ale platí v celém chování a jednání judisty. Etická pravidla byla v klasických školách bojového umění shromážděna v podobě přikázání, která byla závazná. Objevovala se v nich i nařízení týkající se stravy a pití nápojů. Tato pravidla byla přesně formulována a přísně dodržována. 

Jak bylo řečeno, etika juda nekončí tím, že opustíme Dojo. Platné formy chování, je nutné dodržovat i na veřejnosti. Jen tak může být naplněna jedna z hlavních myšlenek zakladatele profesora Jigora Kana: „Vzájemné blaho, všeobecná prospěšnost “.

Pozdrav

Pozdrav je v Judu určitým symbolem vzdání úcty jeden druhému. Při vstupu do Dojo pozdraví judista úklonem ve stoje, tak zvaným malým pozdravem. Stejně se zdraví soutěžící při soutěži, při tréninku, při oslovení trenéra apod. Pravidlem je, že zdraví vždy nositel nižšího technického stupně. Jedná se o projev úcty a vzdání díku trenérovi za jeho práci nebo partnerovi za pomoc k dosažení vlastní mistrovské cesty (nebýt partnera tak nemůžu trénovat tedy se nemůžu zlepšovat, proto mu za to patří poděkování).

ZAREI - velký pozdrav, slavnostní - provádíme při zahájení a ukončení tréninkové jednotky, cvičení KATA a podobných příležitostech.        

RITSUREI - malý pozdrav - provádíme při všech ostatních příležitostech.

Chování v Dojo (v tělocvičně)

Základy správného chování jsou v Dojo vyžadovány od prvního vstupu na tatami (žíněnku). Musí být samozřejmostí, že na trénink přichází všichni judisti včas, v čistém kimonu a tak, jak to předepisují pravidla juda.

Efektivita přípravy závisí na atmosféře, která panuje v Dojo. Musí být přátelská, radostná a pracovní při naprostém soustředění všech přítomných. Je třeba, aby každý chápal, že i on je povinen k této atmosféře přispět. Týká se to nejen závodníků, ale i trenérů. Závodníci ukázněně plní pokyny trenéra, nerozptylují se ničím, co s tréninkem nesouvisí a nepřestávají cvičit bez pokynu trenéra. Při nedodržování pokynů trenéra může jednoduše dojít k úrazu. Je třeba, aby závodníci plnili cíle při každém cvičení, bojovali v duchu pravidel fair play, byli skromní a ochotni pomoci méně vyspělým závodníkům. Je samozřejmostí že se všichni chovají čestně ke všem ostatním, nepovyšuji se nad slabší a mladší.

Jak se tedy chová pravý judista na tréninku

Před vstupem do dojo a na tatami, anebo při jejich opouštění se judista ukloní. 

Judista se vždy pokloní soupeři/partnerovi, s kterým začíná anebo končí nacvičovat techniky či zápas.

Judista během tréninku neopouští tatami /žíněnku/, v případě nutnosti může požádat o uvolnění trenéra.

Judista nevstupuje do dojo v normální obuvi ani nepřichází k tatami ani neopouští tatami naboso – do dojo a k tatami se přichází a odchází v přezůvkách.

Na těle či oděvu judistu nesmí být po dobu tréninku žádné kovové, anebo tvrdé předměty (náhrdelníky, náramky), aby nedošlo ke zranění. V případě náušnic  se doporučuje je před tréninkem sundat nebo zalepit náplastí. Judista dodržuje tréninkový pořádek a poslouchá pokyny trenéra anebo trenérem určeného judistu. Nesmí křikem, či jinak narušovat trénink.

Judista přichází na trénink včas a neopouští trénink předčasně, v případě výjimečných situací se může dohodnou s trenérem. Judista v dojo nekonzumuje žádné potraviny ani nežvýká. Do dojo si může přinést jen nealkoholický nápoj, který si přichystá před tréninkem vedle tatami. Pije jen na pokyn trenéra. Mobilní telefony mají judisti podobu tréninku vypnuté. Judista nenosí na trénink cenné věci, pokud sebou má něco cenného vezme si cennosti do dojo a nenechává je v šatně.

Chování na soutěži

Jelikož je Judo hlavně sport a ve sportu se soutěží, tak i náš oddíl se účastní mnoha závodů, kde závodníci poměří své síly a vyzkouší si, co se již naučili. Tím pádem je nutné se seznámit jak se na takových závodech chovat a na co nezapomenout.

Před odchodem z domu na soutěž si zkontroluj, jestli máš zabalený průkaz judo (pokud není u trenéra) a kartu pojištěnce. 

Nezapomenu si zkontrolovat, jestli jsem si vzal kimono, přezůvky, svačinu, jídlo a peníze na cestu. Na místo srazu před soutěží přijdi přesně ve stanovenou hodinu. 

Při vážení nastupuj na váhu svlečený a naboso. 

Po převlečení si všechny svoje věci zabal do svojí tašky a cennosti si uschovej u trenéra anebo některého z rodičů.

Před začátkem zápasu i během zápasů nejez a moc nepij, příjem potravy a tekutin si rozděl na menší části, aby tě při zápase netlačilo břicho.

Po vážení, před začátkem soutěže, se důkladně rozcvič, tak aby ses zapotil a pořádně protáhl. 

Neopouštěj tělocvičnu bez vědomí trenéra. 

V tělocvičně nenechávej odpadky. 

V tělocvičně se pohybuj v přezůvkách, ne naboso, po zápase si obleč pod kimono suché tričko a na kimono šusťáky, aby si nevychladl a měl tělo stále v teple. 

Po dobu turnaje se nevzdaluj od tatami, kde probíhají zápasy tvojí váhové kategorie a sleduj boje svých soupeřů. 

Po vyhraném, ale i prohraném zápase se soupeřovi pokloň a podej mu ruku. 

Před skončením turnaje a opuštěním tělocvičny si zkontroluj, zda jsi něco nezapomněl.

Hygiena

Judista přichází na trénink čistý. Kimono si judista pere aspoň po každém 10. tréninku, v žádném případě nesmí přijít na trénink v zapáchajícím, roztrhaném anebo špinavém kimonu.

Judista má nakrátko ostříhané nehty, protože dlouhé nehty můžou vést k poškrábání soupeře, anebo ještě častěji, při tréninku dojde k jejich bolestivému ohnutí a odlomení.

Judista může opustit tatami (žíněnku) jen v přezůvkách, v žádném případě nesmí přecházet z dojo (tělocvičny) do šatny či toaletu naboso. V opačném případě si přinese sebou na tatami i špínu ze záchodu a pak se na této cvičí.

Rodiče a diváci na tréninku

Návštěva rodičů na tréninku není doporučena, ale na druhou stranu není ani zakázána. Pro děti je na tréninku lepší, když rodiče zůstanou mimo Dojo, mohou se pak lépe soustředit na cvičení. Rodiče či diváci se můžou po dobu tréninků zdržovat ve vyhrazeném prostoru dojo (tělocvičny), v žádném případě však nesmí zasahovat do tréninku – napomínat svého syna / dceru, nahlas povzbuzovat, klást otázky trenérovi apod.

V případě výkladu trenéra by se rodiče měli zdržet vzájemného rozhovoru, aby nerušili trénink.

Základní pravidla chování v Dojo:

Dojo je místem pro cvičení bojových umění a proto musí každý návštěvník dodržovat stanovená pravidla.

1. Je odpovědnosti každého studenta spolupracovat na vytváření pozitivní atmosféry a vzájemného respektu. Respektujte jeden druhého, vytvářejte kolektivního ducha, respektujte pravidla chováni v Dojo. 

2. Je morální odpovědností každého studenta, aby nikdy nepoužil techniky Judo k vystavení vlastního ega na obdiv. Judo je nástroj budující lepší společnost skrze rozvoj charakteru jedince.

3. Přijímejte učitelovy instrukce s pokorou a snažte se je co nejsprávněji převést do praxe. Nediskutujte s učitelem o tom, jestli je ta či jiná technika dobrá nebo ne.

4. Je odpovědnosti každého studenta udržovat a starat se o čistotu v Dojo a dbát na osobní hygienu.

5. Kvůli vlastní bezpečnosti dbejte přesně pokynů trenéra a nerozptylujte se okolím.

6. Neničte tréninkové vybavení, slouží vám i ostatním.

DOJO ETIKETA:

1. Při vstupu i odchodu z Dojo se ukloň ve stoje, čelem do místnosti.

2. Při vstupu nebo odchodu z tatami provádějte vždy úklon směrem k žíněnce.

3. Ctěte vyšší autoritu.

4. Cvičební oděv (judogi) musí být čistý.

5. Buďte připraveni vždy několik minut před začátkem tréninku.

6. Lekce vždy začíná a konči nástupem. Studenti vždy sedí v příslušném pořadí podle dosažených technických stupňů.

7. Přijde-li student z nevyhnutelných důvodů pozdě je na něm, aby se řádně zahřál a rozcvičil. V případě, že ho učitel potrestá fyzickým cvičením, provádí jej na kraji tatami, aby nerušil ostatní studenty. 

8. Neopouštějte během lekce tatami, s výjimkou případu zranění nebo nevolnosti (WC...)

9. Když učitel ukazuje techniku nebo hovoří k žákům, seďte tiše a pozorně naslouchejte. Až po dokončení výkladu začněte cvičit.

10. Když je dán pokyn k ukončení cvičení, dokončete techniku a přestaňte ihned cvičit, ukloňte se partnerovi a rychle se zařaďte k ostatním studentům.

11. Nikdy nepostávejte nedbale na tatami. Buď cvičte, nebo je-li třeba, seďte mimo tatami a očekávejte, až na vás přijde řada.

12. Jestliže je z nějakých důvodů absolutně nutné položit učiteli otázku jděte za ním. Nikdy na učitele nevolejte.

13. Když přijímáte osobní pokyny při cvičeni, pozorně poslouchejte. Poskytuje-li učitel radu někomu jinému, smíte zastavit vaše cvičeni a dívat se. 

14. Respektujte ty, kteří jsou více zkušení. Nikdy se nepřete o techniku.

15. Nikdy se nepokoušejte opravovat a radit vašemu partnerovi jestliže nejste na úrovni mistrovského stupně.

16. Nikdy neopravujte učitelovu formulaci techniky, jestliže nejste na jeho úrovni (stupeň, pozice, titul).

17. Nelelkujte na tatami před nebo po cvičení. Prostor je určen pro studenty, kteří přišli cvičit.

18. Na tatami nepatří žádné jídlo, pití, mobilní telefony a podobně. V průběhu výuky není dovoleno jíst, pít, telefonovat ani kouřit.

19. Každý je odpovědný za udržování pořádku v Dojo. (včetně šaten a prostoru, kde se necvičí)

20. Během cvičení nenoste na sobě žádné šperky ani hodinky.

21. Nikdy nepijte alkoholické nápoje před nebo při cvičení.

22. Pokud nocujete v Dojo, dodržujte pokyny, které určí nejvyšší autorita Dojo.

23. Diváci, kteří chtějí sledovat cvičení, musí sedět klidně a není jim dovoleno v průběhu cvičení hovořit se studenty, kteří se účastní probíhající lekce.

24. Není dovoleno mluvit a popocházet, či dokonce polehávat v průběhu učitelova výkladu.

Morální kodex judisty

JUDO - je kytice svázaná z osmi okvětních lístků:

Zdvořilost - dokázat respektovat druhé

Odvaha - umět vždy poctivě jednat

Upřímnost - znamená říci slušně to, co si člověk myslí

Čest - dodržet dané slovo

Skromnost - nevynášet sama sebe do nebe - nevytahovat se

Respekt - bez respektu není důvěry

Sebeovládání - dokázat udržet na uzdě svůj hněv

Přátelství - je nejčistší z lidských citů